REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.Termin wypożyczenia: 3 DOBY *

2.Wynagrodzenie za wskazany okres wypożyczenia: WG CENNIKA*

3. W PRZYPADKU, GDY WYPOŻYCZAJĄCY NIE MA PRZY SOBIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI, ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA, W DNIU WYPOŻYCZENIA STROJU, KAUCJĘ ZWROTNĄ, KTÓRA USTALANA JEST PRZEZ PRACOWNIKA WYPOŻYCZALNI, W DNIU WYPOŻYCZENIA, INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO Z KOSTIUMÓW.

4. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zadatku za strój w momencie rezerwacji, zadatek ten jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. W przypadku rezerwacji stroju, rezerwacja ta wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia w sytuacji gdy strój ten nie zostanie odebrany.

5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy rezerwacji stroju w przypadku gdy zarezerwowany kostium z przyczyn od wypożyczalni niezależnych uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu. W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przy rezerwacji lub zaproponowania innego stroju.

6. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia.

7. PODPISUJĄC UMOWĘ WYPOŻYCZENIA WYPOŻYCZAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO SKONTROLOWANIA JAKOŚCI STROJU. PODPISANIE UMOWY JEST RÓWNOZNACZNE Z BRAKIEM UWAG CO DO STANU PRZEDMIOTU.

8. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem i nie ingerowania w jego wygląd.

9. Okres wypożyczenia obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem stroju przez Wypożyczającego a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony. Potwierdzeniem zwrotu jest oznaczenie umowy oraz podbicie dokumentu zwrotu stroju.

10. Przy wypożyczeniu wysyłkowym Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie strojów za które odpowiedzialna jest firma kurierska realizująca wspomnianą wysyłkę.

11. W przypadku gdy Wypożyczający dokona zwrotu stroju niekompletnego, uszkodzonego, zanieczyszczonego lub w inny sposób wadliwego, zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni stosownie do stanu przedmiotu i rynkowego kosztu doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku wypożyczenia wysyłkowego opłata ta zostanie potrącona z kaucji.

12. W razie braku zwrotu przedmiotu w umówionym terminie, określonym w § 2 ust. 1 umowy, wypożyczający zapłaci wypożyczalni karę umowną w wysokości czterokrotności stawki za wypożyczenie za każdy dzień opóźnienia, płatną bez wezwania na rachunek bankowy wskazany przez pracownika wypożyczalni lub przy oddaniu stroju, przy czym kara umowna jest limitowana do kwoty 3.000,00 PLN (kara maksymalna). Kara umowna maksymalna zostanie naliczona również w każdym przypadku nieoddania stroju w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

13. Wypożyczalnia zastrzega, że w rzeczywistości stroje mogą się nieznacznie różnić od tych prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach.

 

Klauzula informacyjna.

 


Administratorem danych osobowych jest firma Fancy Zone Anna Łuczaj z siedzibą w Bochni, przy ul. Brzeskiej 141, nr tel. 500-682-685. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do innych firm, osób trzecich, państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane mogą zostać użyte jedynie do celów windykacyjnych w przypadku nie wywiązania się przez wypożyczającego z obowiązków zapisanych w niniejszej umowie. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu wystawienia i eksploatacji dokumentów zgodnie z RODO. Dane będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.* chyba że umowa stanowi inaczej.