1.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni kostiumów „Kostiumownia”.

2.

Działalnością wypożyczalni jest wypożyczanie kostiumów, strojów karnawałowych, przebrań i akcesoriów zwanych dalej „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi dalej „Wypożyczającymi”.

3.

Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju, oznajmia iż zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4.

Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia Umowy Wypożyczenia wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.

5.

W przypadku, gdy wypożyczający nie ma przy sobie dokumentu tożsamości, wtedy jest zobowiązany do uiszczenia, w dniu wypożyczenia stroju, kaucję zwrotną, która ustalana jest przez pracownika wypożyczalni, w dniu wypożyczenia, indywidualnie dla każdego z kostiumów.

6.

Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji, zaliczka ta jest bezzwrotna i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. W przypadku rezerwacji stroju, rezerwacja ta wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia w sytuacji gdy strój ten nie zostanie odebrany.

7.

Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy rezerwacji stroju w przypadku gdy zarezerwowany kostium z przyczyn od wypożyczalni niezależnych uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu. W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przy rezerwacji lub zaproponowania innego stroju.

8.

Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia.

9.

Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do skontrolowania jakości stroju a w przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju akceptacji jego stanu jako „nienaruszonego”.

10.

Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem i nie ingerowania w jego wygląd.

11.

Okres wypożyczenia obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem stroju przez Wypożyczającego a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony. Potwierdzeniem zwrotu jest oznaczenie umowy oraz podbicie dokumentu zwrotu stroju.

13.

Przy wypożyczeniu wysyłkowym Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie strojów za które odpowiedzialna jest firma kurierska realizująca wspomnianą wysyłkę.

13.

W przypadku gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju lub strój ten będzie zniszczony lub nie kompletny zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z rynkową wartością stroju. W przypadku wypożyczenia wysyłkowego opłata ta zostanie potrącona z kaucji.

14.

W przypadku gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty pokrywającej koszt prania, którego ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.

15.

Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony strój przez cały okres wypożyczenia.

16.

W przypadku niedotrzymania terminu wypożyczenia czyli nieoddania stroju w wyznaczonym terminie, zwanego dalej Przetrzymaniem Stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat: za każdą dobę Przetrzymania Stroju – opłata w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres. W przypadku Przetrzymania Stroju dłuższego niż 30 dni kwota zaległych należności wynosić będzie kwotę wypożyczenia stroju pomnożoną przez ilość dni zwłoki powiększoną o wartość Przetrzymanego Stroju ustaloną przez pracownika lub właściciela Wypożyczalni w oparciu o ceny rynkowe stroju.

17.

W przypadku Przetrzymania Stroju dłuższego niż 30 dni odbiór należności z niego wynikający zostanie poddany procedurze windykacji.

18.

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za sposób, czas i miejsce wykorzystania wypożyczonego Stroju.

19.

Wypożyczalnia zastrzega, że w rzeczywistości stroje mogą się nieznacznie różnić od tych prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach.

20.

Wszystkie roszczenia Wypożyczalni względem Wypożyczających zawarte w tym Regulaminie są aktualne a Wypożyczalnia uprawniona jest do ich dochodzenia.